Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Słowniczek

1. Adres reklamacyjny:
Bordo Monika - pracownia ceramiki
ul. Szkolna 30
47-400 Racibórz

2. Cennik dostaw:
znajdujące się pod adresem https://bordoceramics.pl/dostawa-i-platnosci zestawienie dostępnych rodzajów dostawy oraz ich kosztów.

3. Dane kontaktowe:
Bordo Monika - pracownia ceramiki
ul. Szkolna 30
47-400 Racibórz
e-mail: bordo.ceramika@tlen.pl
telefon: 698 301 219

4. Dostawa:
rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://bordoceramics.pl/dostawa-i-platnosci

5. Dowód zakupu:
faktura, rachunek lub paragon, które zostaną wystawione na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.

6.Bordo Monika - pracownia ceramiki:
Monika Bordo prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bordo Monika- pracownia ceramiki NIP 638-18-05-369, REGON 363159050.

7. Karta towaru:
podstrona sklepu internetowego zawierająca szczegółowe informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient:
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny:
ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

10. Konsument:
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Koszyk:
lista produktów wybranych z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.

12.Płatność:
metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://bordoceramics.pl/dostawa-i-platnosci

13. Prawo konsumenckie:
ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

14. Regulamin:
niniejszy regulamin

15. Sklep:
sklep internetowy prowadzony przez Bordo Monika - pracownia ceramiki za pośrednictwem strony internetowej https://bordoceramics.pl stanowiący platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień na prezentowane w jej ramach towary, do korzystania z której wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie informacji i przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW.

16. Sprzedawca:
Przedsiębiorca działający pod firmą Bordo Monika - pracownia ceramiki, posiadający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6381805369, REGON: 363159050, zarejestrowany przez Burmistrza/Prezydenta Miasta i Gminy Racibórz w dniu 04.12.2015.

Nr konta bankowego: 67 1140 2004 0000 3102 6507 6246

Oferujący zakup akcesoriów:
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych


17. Towar:
rzecz stanowiąca przedmiot zamówienia oferowana przez Sprzedawcę.

18. Przepisy o ochronie danych osobowych:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1);Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000).

19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.

§ 2 Zakres przedmiotowy

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sprzedawcę towarów za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem https://bordoceramics.pl/
2. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
3. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodni, o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, co może dotyczyć w szczególności ograniczeń handlu w niedzielę lub święta, przy czym na dzień wejścia w życie Regulaminu, brak jest takich ograniczeń.
4. Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym https://bordoceramics.pl/ jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu (udostępnionego przez Sprzedawcę nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: https://bordoceramics.pl/regulamin).
5. Warunkiem zakupu towaru jest potwierdzenie przez Klienta faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie treści postanowień Regulaminu, obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedawcy.
4. Sprzedawca informuje, iż wszystkie towary oferowane przez niego do sprzedaży wykonane są ręcznie.
5. Sprzedawca zastrzega możliwość odbiegania odcieni kolorów towarów przedstawionych na fotografiach z odcieniami kolorów towarów w rzeczywistości.
6. Sprzedawca realizuje zamówienia (dostarcza zamówione towary) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terytorium wybranych krajów, których lista dostępna jest dla Klienta w trakcie składania Zamówienia.
7. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedawcy.
8. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktów bez wad.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych, prywatność

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Bordo Monika - pracownia ceramiki w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, na zasadach określonych przepisach o ochronie danych osobowych.
3. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Bordo Monika - pracownia ceramiki uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
5. Klient może również odrębnie wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
6. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem https://bordoceramics.pl/ Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Sklepu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
8. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
9. Niektóre obszary Sklepu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu osoby korzystającej ze Sklepu. Każdy kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, blokując zapisywanie tych plików na urządzeniu.

§ 5 Zamówienia

1. Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. Dostępność towaru wskazana jest na Karcie towaru. Niemożliwym jest zamówienie towaru, który na Karcie towaru posiada informację „towar niedostępny”. Jeśli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na stwierdzoną niedostępność Towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży Towaru i kosztów dostawy zostanie mu niezwłocznie zwrócona.
3. Zamówienie następuje poprzez:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru;
c) wybór rodzaju dostawy;
d) wybór rodzaju płatności;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku: Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzonego przyciskiem Zamawiam z obowiązkiem zapłaty) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Po wysłaniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
6. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres bordo.ceramika@tlen.pl
7. Zamówienia są realizowane w terminach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
8. Do każdego zamówienia złożonego przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego Sprzedawca wystawia paragon fiskalny.

§ 6 Płatności, ceny

1. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przelewem bankowym, za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej dostarczającej towar lub przez jego osobisty odbiór w siedzibie Sprzedawcy. Odbiór osobisty będzie możliwy w godzinach indywidualnie uzgodnionych z Klientem.
2. Wszelkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana jest cena netto i brutto.
3. Cena brutto podana przy Towarze przy składaniu Zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
4. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy.
5. Koszty dostawy przesyłki ponoszone są przez Klienta.
6. Aktualna informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest w chwili wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru i sposobu płatności, tj. przed złożeniem Zamówienia.
7. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym.
8. Sprzedawca przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo w odrębnych regulaminach.

§ 7 Wysyłka i dostawa

1. Wysyłka zakupionego przez Klienta towaru następuje, z zastrzeżeniem punktów 2 i 3, w terminie dwóch dni roboczych.
2. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia, towary są przez niego odbierane osobiście w siedzibie Sprzedawcy, bądź dostarczane za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.
4. Wybrany przez Klienta dowód zakupu jest mu wręczany podczas osobistego odbioru zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy lub jest wysyłany wraz z zakupionym towarem za pomocą firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
5. Klient ma możliwość wskazania odmiennego niż adres do doręczeń, adresu, który powinien zostać podany na fakturze.
6. Towar jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź za granicą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
7. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorców trudniących się zawodowo dostarczaniem przesyłek kurierskich, przy czym Sprzedawca kierując się koniecznością zapewnienia optymalnej jakości usługi kurierskiej i jej ceny wybrał dla poszczególnych krajów, do których realizuje dostawy różne przedsiębiorstwa kurierskie.
8. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Klient powinien sporządzić protokół szkody na formularzu kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.

§ 8 Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje

1. Istnieje możliwość wymiany towaru na inny, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje Sprzedawca.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów i usług powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia ich doręczenia. Zwrot zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego Sprzedawca zwróci na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu dotyczącym odstąpienia od umowy. W przypadku przesyłek za pobraniem, Sprzedawca zwróci zapłatę przekazem pocztowym na adres doręczenia przesyłki lub w innej formie wskazanej w formularzu odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca nie zwraca Klientowi pierwotnych kosztów przesyłki (koszt przesyłki od Sprzedawcy do Klienta).
5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy.
6. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
7. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, a w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi z Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne, należy do Sprzedawcy zgłosić reklamację zawierającą opis wad i roszczenia Klienta. Koszty zwrotu towaru, który posiada wady ponosi Sprzedawca.
9. Jeżeli Klient, będący konsumentem odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, zostaje zobowiązany do zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
10. Reklamacje i zwroty prosimy przesyłać wskazując adres reklamacyjny.

§ 9 Rękojmia/Gwarancja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi.
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji wydanego mu towaru, o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
4. Reklamacje z tytułu gwarancji oraz rękojmi będą przez Sprzedawcę rozpatrywane niezwłocznie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zgłoszone przez Klientów żądania będą zawsze spełnione.
5. Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nie przekraczającej 50 złotych. (zgodnie z art.3 par.10 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
6. W rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, jeżeli sprzedany produkt ma wady, które są nieistotne, kupujący nie może odstąpić od umowy.
7. W rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
8. W rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. (Jeżeli przesyłka ma widoczne uszkodzenia prosimy o zgłoszenie tego faktu natychmiast kurierowi i sporządzenie odpowiedniego protokołu w jego obecności. Dobrze jest także wykonać dokumentacje fotograficzną i przesłać ją na adres Sprzedawcy).
9. W rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jeżeli kupującym nie jest konsument.

§ 10 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany prawa, z powodu ważnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepu pod adresem: www.bordoceramics.pl.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie http://www.bordoceramics.pl, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o ile je zaakceptują. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian; takie Zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2020 i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://bordoceramics.pl/regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy. Treść Regulaminu każdy użytkownik internetu może pobrać w formacie do wydruku ze strony internetowej https://bordoceramics.pl/regulamin i zapisać go na własnym nośniku.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona lub ograniczona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku od Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ograniczona jest do odpowiedzialności z tytułu rzeczywiści poniesionej szkody z ograniczeniem kwotowym do zapłaconej ceny za Towar.
8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.